معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > معرفی ادارات معاونت تبلیغ > مدیریت پشتیبانی اعزام و هجرت > واحد نظارت و ارزيابي 

ارزیابی
با توجه به اعزام به سراسر کشور، تا کنون ارزیابی روحانیون تمامی استانها در چند نوبت توسط ستاد قم و هر سال در دو نوبت توسط نماینده هجرت در استانها و رابطین انجام شده است .
ارزيابي عملکرد روحانیون هجرت
 
رابط شهرستان ( هر سه ماه یک بار)
نماینده استان ( هر سال یک بار)
ستاد مرکزی قم ( هر سال یک بار از معاونین و به طور موردی از روحانیون هجرت)
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه